Čistič bazénu - odstraňovač usazenin 5 l

ODSTRAŇOVAČ USAZENIN Z BAZÉNU,

je vysoce účinný tekutý přípravek určený k odstranění i letitých usazenin z bazénu, které jsou způsobené především zvýšeným obsahem vápenatých a hořečnatých solí (vodní kámen), stejně tak i zvýšeným obsahem železa a manganu ve vodě použité k napuštění bazénu, ať už vodou studniční nebo z vodovodního řadu. Účinná látka tohoto přípravku zajistí rozpuštění usazenin jakéhokoliv minerálního původu, na které se přichycují nečistoty, které následně podporují růst řas a bakterií. Rozpuštěním usazenin, ke kterému dojde také v celém cirkulačním potrubí a filtrační jednotce vašeho bazénu způsobí tento přípravek zákal vody, a proto se doporučuje použít alespoň 2 měsíce před zahájením koupací sezóny nebo před zazimováním bazénu. Voda ošetřená tímto přípravkem se nevypouští. Změkčuje vodu a brání následnému usazování vodního kamene na stěnách, v potrubí a filtrační jednotce bazénu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Před aplikací přípravku nejprve zkontrolujte hodnotu pH příslušným testerem - Sparkly POOL, upravte hodnotu pH bazénové vody do rozmezí 6,8 - 7,2 pomocí přípravků pH PLUS nebo pH MÍNUS (např. z řady Sparkly POOL).

2. Potřebné množství přípravku rozřeďte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoměrně aplikujte (vlévejte) do vody podél okraje a po celém obvodu bazénu, případně jej pozvolna nalévejte přímo do skimmeru vašeho bazénu. PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!

3. Zapněte filtrační zařízení, aby došlo k dokonalému promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 6 hodin (dokonalé promísení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). V době aplikace i po dobu promísení přípravku nesmí být nikdo v bazénu přítomen.

4. Filtrační zařízení je nezbytně nutné ponechat v chodu alespoň 30 minut denně po dobu 2 - 4 týdnů.

5. Po uplynutí této doby se doporučuje použít přípravek VLOČKOVAČVLOČKOVAČ EXTRA nebo PROJASŇOVAČ EXTRA (z řady Sparkly POOL), který zákal způsobený tímto přípravkem odstraní a vyvločkuje na dno bazénu, ze kterého je nutné jej vysát mimo cirkulační systém bazénu tzn. do odpadu. Váš bazén bude opět jako nový a voda v něm bude jiskrná a průzračně čistá.  

DÁVKOVÁNÍ:

Aplikujte 150 - 200 ml přípravku na každý 1 m(1000 l) objemu vody v bazénu.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

PARAMETRY PRODUKTU
Balení - hmotnost/obsah 5 l
Forma přípravku kapalina
Možnosti využití změkčení vody, odstranění usazenin

UPOZORNĚNÍ:
Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly a silnými bázemi. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

POPIS PRVNÍ POMOCI:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:
SIGNÁLNÍ SLOVO:
Nebezpečí.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

výstražný symbol ruce

Podobné produkty

Čistič bazénu - odstraňovač usazenin 1 l

Čistič bazénu - odstraňovač usazenin 1 l

Čistič bazénu – odstraňovač usazenin Sparkly POOL je vysoce účinný čistící bezchlorový prostředek určený do bazénu se sladkou i slanou vodou a také do vířivky, při používání chlorové i bezchlorové chemie. Tento bazénový čistič pracuje sám, bez namáhavého drhnutí. Jednoduše se aplikuje do bazénové vody, kde dojde k samovolnému odstranění nevzhledné linky v okolí vodní hladiny, usazeniny v bazénu, potrubí i ve filtrační jednotce, a to již v průběhu několika dnů po aplikaci.

novinka
 
  169
SKLADEM 10 a více

Čistič bazénu - odstraňovač usazenin 3 l

Čistič bazénu - odstraňovač usazenin 3 l

Čistič bazénu – odstraňovač usazenin Sparkly POOL je vysoce účinný čistící bezchlorový prostředek určený do bazénu se sladkou i slanou vodou a také do vířivky, při používání chlorové i bezchlorové chemie. Tento bazénový čistič pracuje sám, bez namáhavého drhnutí. Jednoduše se aplikuje do bazénové vody, kde dojde k samovolnému odstranění nevzhledné linky v okolí vodní hladiny, usazeniny v bazénu, potrubí i ve filtrační jednotce, a to již v průběhu několika dnů po aplikaci.

novinka
 
  449
Nyní nedostupné Detail

Čistič bazénu - odstraňovač usazenin 10 l

Čistič bazénu - odstraňovač usazenin 10 l

Čistič bazénu – odstraňovač usazenin Sparkly POOL je vysoce účinný čistící bezchlorový prostředek určený do bazénu se sladkou i slanou vodou a také do vířivky, při používání chlorové i bezchlorové chemie. Tento bazénový čistič pracuje sám, bez namáhavého drhnutí. Jednoduše se aplikuje do bazénové vody, kde dojde k samovolnému odstranění nevzhledné linky v okolí vodní hladiny, usazeniny v bazénu, potrubí i ve filtrační jednotce, a to již v průběhu několika dnů po aplikaci.

novinka
 
  1 159
SKLADEM 10 a více