Stabilizátor tvrdosti - snížení tvrdosti 1 l

STABILIZÁTOR TVRDOSTI,

je vysoce účinný tekutý přípravek určený k snížení tvrdosti bazénové vody způsobené především zvýšeným obsahem vápenatých a hořečnatých solí (vodní kámen), stejně tak i zvýšeným obsahem železa a manganu (tvořící zákaly) ve vodě použité k napuštění bazénu, ať už vodou studniční nebo z vodovodního řadu. Tento přípravek také zamezuje usazeninám na stěnách bazénu a usazeninám v cirkulačním potrubí a filtrační jednotce vašeho bazénu. Tvrdost vody se vyjadřuje ve více jednotkách, přípravek STABILIZÁTOR TVRDOSTI (z řady Sparkly POOL) je plně kompatibilní s příslušným testerem - Sparkly POOL a pracuje v tzv. německých stupních (°N) pro vyjádření tvrdosti vody.

Účinná látka tohoto přípravku zajistí přeměnu nerozpustných sloučenin na rozpustné a tím může dojít k mléčnému zákalu vody, a to v případě, že voda použitá k napuštění bazénu obsahuje nadměrné množství vápníku.
V případě, že dojde po aplikaci tohoto přípravku k zákalu vody, necháme přípravek takto působit alespoň po dobu 7 dnů a následně použijeme k odstranění zákalu VLOČKOVAČ, VLOČKOVAČ EXTRA nebo PROJASŇOVAČ EXTRA (z řady Sparkly POOL) dle návodu uvedeného na jejich obalech! Po vyvločkování lze na dně bazénu vidět odstraněný vodní kámen z bazénové vody, který je nezbytně nutné vysát do odpadu mimo filtrační zařízení!

DÁVKOVÁNÍ:

Pro snížení tvrdosti vody o 1 °N aplikujte 60 ml přípravku na každý 1 m3 (1000 l) objemu vody v bazénu. Ke snížení tvrdosti vody (k měřitelnému rozdílu) dojde nejdříve po 7 dnech od aplikace tohoto přípravku nebo po použití některého z vločkovacích přípravků.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

PARAMETRY PRODUKTU
Balení - hmotnost/obsah 1 l
Forma přípravku kapalina
Možnosti využití snížení tvrdosti vody, brání tvorbě usazenin, brání tvorbě zákalu vody

UPOZORNĚNÍ:
Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidačními činidly a silnými bázemi. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

POPIS PRVNÍ POMOCI:
PŘI VDECHNUTÍ:
Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:
Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:
Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:
Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:
SIGNÁLNÍ SLOVO:
Nebezpečí.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

výstražný symbol ruce

Podobné produkty

Stabilizátor tvrdosti - snížení tvrdosti 3 l

Stabilizátor tvrdosti - snížení tvrdosti 3 l

Stabilizátor tvrdosti je bezchlorový přípravek určený k snížení tvrdosti vody ve všech typech bazénů, při používání chlorové i bezchlorové chemie. Tvrdost vody v bazénu je jednou z nejdůležitějších hodnot při její úpravě. Nejen tvrdá voda v bazénu, ale i měkká obsahuje minerály, které časem způsobují nevzhledné usazeniny na stěnách. Úprava tvrdosti vody v bazénu tímto změkčovačem spolehlivě zabrání tvorbě těchto usazenin, a to již při základním dávkování. Upravit, snížit tvrdost vody v bazénu se doporučuje ihned po jeho napuštění. Stabilizátor tvrdosti Sparkly POOL je určený do bazénu se sladkou i slanou vodou a také do vířivky. Bazénová chemie Sparkly POOL řeší každý problém s bazénovou vodou.

novinka
 
  399
SKLADEM 10 a více

Stabilizátor tvrdosti - snížení tvrdosti 5 l

Stabilizátor tvrdosti - snížení tvrdosti 5 l

Stabilizátor tvrdosti je bezchlorový přípravek určený k snížení tvrdosti vody ve všech typech bazénů, při používání chlorové i bezchlorové chemie. Tvrdost vody v bazénu je jednou z nejdůležitějších hodnot při její úpravě. Nejen tvrdá voda v bazénu, ale i měkká obsahuje minerály, které časem způsobují nevzhledné usazeniny na stěnách. Úprava tvrdosti vody v bazénu tímto změkčovačem spolehlivě zabrání tvorbě těchto usazenin, a to již při základním dávkování. Upravit, snížit tvrdost vody v bazénu se doporučuje ihned po jeho napuštění. Stabilizátor tvrdosti Sparkly POOL je určený do bazénu se sladkou i slanou vodou a také do vířivky. Bazénová chemie Sparkly POOL řeší každý problém s bazénovou vodou.

novinka
 
  559
SKLADEM 10 a více

Stabilizátor tvrdosti - snížení tvrdosti 10 l

Stabilizátor tvrdosti - snížení tvrdosti 10 l

Stabilizátor tvrdosti je bezchlorový přípravek určený k snížení tvrdosti vody ve všech typech bazénů, při používání chlorové i bezchlorové chemie. Tvrdost vody v bazénu je jednou z nejdůležitějších hodnot při její úpravě. Nejen tvrdá voda v bazénu, ale i měkká obsahuje minerály, které časem způsobují nevzhledné usazeniny na stěnách. Úprava tvrdosti vody v bazénu tímto změkčovačem spolehlivě zabrání tvorbě těchto usazenin, a to již při základním dávkování. Upravit, snížit tvrdost vody v bazénu se doporučuje ihned po jeho napuštění. Stabilizátor tvrdosti Sparkly POOL je určený do bazénu se sladkou i slanou vodou a také do vířivky. Bazénová chemie Sparkly POOL řeší každý problém s bazénovou vodou.

novinka
 
  1 049
SKLADEM 10 a více

Stabilizátor chloru - chlor stabil 1 kg

Stabilizátor chloru - chlor stabil 1 kg

Stabilizátor chloru do bazénu Sparkly POOL je přípravek určený pro stabilizaci koncentrace chloru v bazénu s vodou ošetřovanou chlorem např. bazénové tablety, ale je i vynikajícím pomocníkem v bazénu se slanou vodou, kde je chlor třeba stabilizovat. Stabilizátor chloru - chlor stabil je vhodný do všech typů bazénů a také do vířivky. Tento přípravek zajistí také snížení chlorového zápachu bazénové vody a spotřebu chlorové chemie. Bazénová chemie Sparkly POOL řeší každý problém s bazénovou vodou.

novinka
 
  179
SKLADEM 10 a více